Regulamin zamówień

Definicje:

1. Właścicielem systemu zamówień internetowych umieszczonego na witrynie internetowej https://www.kebabopole.pl jest firma EFEZ Maria Nocoń z siedzibą w Opolu, ul. Sosnkowskiego 16 KRS: NIP: 7542545165, REGON: 531542885
2. Zamawiający, Klient w rozumieniu niniejszego regulaminu, osoba fizyczna (w tym Konsument) która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Zamawiającym może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa tj. w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.
3. Sprzedawca w rozumieniu niniejszego regulaminu, to firma EFEZ Maria Nocoń z siedzibą w Opolu, ul. Sosnkowskiego 16, NIP: 7542545165, REGON: 531542885 wpisana do rejestru działalności gospodarczej pod numerem 25239.
4. Sklep w rozumieniu niniejszego regulaminu, to serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.kebabopole.pl, za pośrednictwem którego Zamawiający może zakupić od Sprzedawcy towary.
5. Zamówienie w rozumieniu niniejszego regulaminu, to czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu strony www.kebabopole.pl, podczas której Zamawiający wyraża wolę kupna zamówionych towarów i usług zgodnie z ich opisem oraz ceną.
6. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
7. Płatność w rozumieniu niniejszego regulaminu, czynność polegająca na zapłacie , w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej ceny towaru oraz Kosztów dostawy.
8.

9. Dzień roboczy w rozumieniu niniejszego regulaminu, czas od otwarcia do zamknięcia lokalu
Administrator Danych Osobowych to EFEZ Maria Nocoń, ul.Sosnkowskiego 16 45-273 Opole, efezopole@wp.pl , NIP 7542545165

Postanowienia ogólne:

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Zamawiającego ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.kebabopole.pl
2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66

Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

Przyjmowanie i realizacja zamówień

Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Zamawiający akceptuje treść Regulaminu.
Przyjmowanie zamówień odbywa się w godzinach 10:00 – 20:45.
W przypadku braku kontaku telefonicznego z Zamawiającym, Sprzedawca ma prawo w dowolnym momencie anulować Zamówienie.

Dodatkowe informacje, zamówienia internetowe

Warunkiem realizacji zamówienia jest poprawne i zgodne z prawdą wypełnienie formularza zamówienia oraz zaakceptowanie regulaminu online.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji zamówienia w przypadku, gdy przesłane dane są niejasne, błędne, niepełne lub nie spełniają warunków promocji.
Zamówienia internetowe będą realizowane wyłącznie w przypadku pomyślnie przeprowadzonej weryfikacji telefonicznej lub e-mailowej Zamawiającego. W przpadku braku kontaktu z Klientem, niepełnych danych, podejrzenia, że dane nie są prawdziwe, należą do osób trzecich, Sprzedawca ma prawo zamówienie anulować.
Sprzedawca ma prawo anulować potwierdzone zamówienie w przypadku naruszenia zasad opisanych w punkcie IV podpunkt 3 oraz w czasie awarii lub ograniczeń technicznych uniemożliwiających realizację zamówienia.
Sprzedawca zobowiązuje się jak najszybciej zamieścić informację na stronie internetowej o występujących problemach i ograniczeniach w realizacji zamówień.
6. Umowę między Zamawiającym a Sprzedawcą uważa się za zawartą tylko wtedy, gdy
Zamawiający otrzyma od Sprzedawcy na adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

 

Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

1. Zamówienia w wybranej strefie dowożone są do zamawiającego bezpłatnie. Poza wyznaczoną strefą Sprzedający może wyznaczyć dopłatę do dowozu lub odmówić dostarczenia towaru, prosząc o odbiór osobisty.
2. Termin realizacji zamówienia wynosi do 90 minut od momentu zatwierdzenia zamówienia i może ulec wydłużeniu z powodów obiektywnych (obłożenie pracą restauracji) nie dłużej jednak niż do końca jednego dnia roboczego
3. Towar zamówiony może zostać dostarczony wyłącznie w miejsce wskazane na zamówieniu.

Formy płatności

1. Dokonanie płatności może nastąpić gotówką lub kartą za pomocą terminala płatniczego.
2. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.
3. Jeżeli Zamawiający zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 2 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Zamawiającego dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Zamawiającego.
4. Dostępnymi środkami porozumiewania się Zamawiającego ze Sklepem są: kontakt telefoniczny oraz system zamówień na stronie www.kebabopole.pl Numery telefonów znajdują się na stronie głównej oraz zakładce ”o nas” na stronie www.kebabopole.pl

Dodatkowe informacje, System płatności terminal płatniczy:

1. Sprzedawca na prośbę kupującego udostepnia opcję płatności za zamówienie terminalem płatniczym, jednakże musi zostać o tym fakcie poinformowany przed wyazdem dostawcy.
2. W przypadku rezygnacji z płatności terminalem, zamawiający zobowiazany jest zapłacić gotówką.

Prawo odstąpienia od umowy

1. Przed spełnieniem świadczenia przez Sprzedawcę Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Odstąpienie od umowy może być wykonane do momentu, w którym Sprzedawca przystąpił do realizacji zamówienia.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Zamawiający zobowiązuje się poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia (kontakt telefoniczny, system zamówień www)
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
4. Na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę Zamawiający traci prawo odstąpienia od umowy.

Reklamacje

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność2. z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku
– Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)
2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Zamawiającego, nie nadaje się do celu, o którym Zamawiający poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Zamawiającemu w stanie niezupełnym.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodności zamówienia z otrzymanym towarem prosimy o poinformowanie droga telefoniczną i za pomocą poczty elektronicznej w bieżącym dniu

roboczym.
4. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta takie jak numer telefonu, adres e-mail, datę złożenia zamówienia , wskazany adres realizacji zamówienia oraz opis zgłaszanej reklamacji.
5. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania
6. Informacja zwrotna dotycząca złożonej reklamacji zostanie wysłana wyłącznie na e-mail wskazany w reklamacji.

 

Ochrona danych osobowych (zgodność z RODO):

1. Administratorem danych osobowych jest EFEZ Maria Nocoń ul. Sosnkowskiego 16 45- 273 Opole tel. 603991611, efezopole@wp.pl , NIP 7542545165.
2. Składając zamówienia Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę.
3. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i kompletnych danych w procesie składania zamówienia. W przypadku stwierdzenia, ze dane podane przez Klienta nie sa prawdziwe lub kompletne, Sprzedający ma prawo usunąć dane i odstąpić od realizacji zamówienia.
4. Administrator danych osobowych, ma prawo, w celu wykonania usługi i w zakresie niezbędnym dla jej wykonania, przekazać dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
6. Klient zgodnie z rozporządzeniem RODO ma prawo wglądu do swoich danych osobowych , ma możliwość ich poprawiania oraz do zgłoszenia zadania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
7. Administrator danych osobowych przetwarzając dane nie podejmuje automatycznych decyzji oraz nie prowadzi procesu profilowania klientów w myśl ustawy RODO.
8. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

 

XI Postanowienia końcowe:

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
2. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Zamawiających w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.kebabopole.pl
3. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także posiadanie adresu e-mail oraz telefonu.
4. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania. Zmiany będą udostępniane na stronie sklepu internetowego www.kebabopole.pl . Brak akceptacji nowego brzmienia Regulaminu oznacza brak możliwości korzystania ze sklepu internetowego kebabopole.pl oraz składania Zamówień.
7. Zamawiający posiadający Konto w przypadku braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu powinni przesłać na adres Sprzedawcy oświadczenie o braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia woli Zamawiającego usunie posiadane przez Zamawiającego Konto o czym Zamawiający zostanie poinformowany.